רפורמת “הרישוי הדיפרנציאלי”
  • בינואר 2019 במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, הוספו 3 מסלולי רישוי בהליכים מקוצרים. מסלולים אלו קובעים את הליכי הרישוי לפי מורכבותו של העסק.
  • מסלולים אלו הוספו לאחר שרשות הכבאות וההצלה אימצה כבר מדיניות לפיה, לגבי חלק מהעסקים, יוכל בעל העסק להגיש תצהיר כי הוא עומד בדרישותיה ובכך יראו כאילו התקבל האישור. ראה פרק: “רשות הכבאות וההצלה” – למעבר לחץ כאן.
  • פיצול הליך הרישוי למסלולים מקוצרים נפרדים נועד להקל הן על בעל העסק והן על הרשות בהליך הוצאת הרישיון לעסקים הנחשבים לפחות מורכבים. להוראות המפורטות בעניין הוצאת רישיון בהליכים המקוצרים ראה פרק “רישוי דיפרנציאלי” – לחץ כאן.
  • את הבקשה לקבלת רישיון בהליך מקוצר יש להגיש טרם פתיחת העסק. בקשה לרישיון לעסק אשר כבר פועל תטופל במסלול הרגיל בלבד.
  • בקשות לרישיון בהליך מקוצר יוגשו רק לגבי סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
  • חשוב- הליך מתן רישיונות לעסקים במסלולי הרישוי הדיפרנציאלי הינו חלק מרפורמה נרחבת בחוק רישוי עסקים. הליך זה הינו חדש וניכנס לתוקפו ב 1.4.21. לכן- מומלץ לבעל העסק, לפנות למחלקת רישוי עסקים  טרם פתיחת העסק לשם קבלת מלא המידע הנוגע למסלול בו יוכל לבקש רישיון.