קבלת רישיון עסק
  • עם קבלת כל האישורים לרישיון, תוציא מחלקת הרישוי רישיון עסק או היתר זמני על פי הצורך.
  • על הרישיון יחתום ראש רשות הרישוי.

את הרישיון ניתן לקבל במשרדי מחלקת רישוי עסקים.