מועצת אלפי מנשה
פרגודי חורף

ניתן לקבל אישור להציב פרגוד חורף מעל שטח הישיבה ברחוב או בשטח פתוח שניכלל בשטח העסק כשטח ישיבה ללקוחות בית האוכל
או שקיבל היתר שולחנות וכיסאות.

בהתאם לתקנות התכנון והבניה (מבנים הפטורים מהיתר בניה) התשנ”ג- 2014 פרגוד חורף אינו טעון היתר בנייה.
יש לשים לב כי הקמת פרגוד חורף טעונה אישור על פי נהלי המועצה.

בעל עסק מסוג בית אוכל המבקש להציב בחורף פרגוד חורף – יגיש בקשה להיתר למחלקת רישוי עסקים ולבקשה יצרף תכנית הנדסית של ההיתר
ותצהיר אחראי  על הבדיקה ההנדסית של הפרגוד,  ויפעל על פי המפרט הרשותי המצורף בזה.

בעל העסק גם ימנה מהנדס או אדריכל שיהיה אחראי לבדיקת יציבות הפרגוד והתאמתו לתכנית שאושרה.

להנחיות להקמת פרגודי חורף לחץ – כאן.

דילוג לתוכן