טפסים נדרשים ואגרות

טופס 1 – בקשה לחוות דעת מקדמית לפי התקנות

טופס 2 – בקשה לרישיון עסק לפי התקנות

טופס 3- אישור דחיית הגשת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז או רישיון על יסוד תצהיר

טופס 4- הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז או חידוש רישיון או הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים

טופס 5- תצהיר של המבקש היתר מזורז א או היתר מזורז ב או רישיון על יסוד תצהיר

טופס 5א – תצהיר בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני

טופס 5ב – אישור דחייה קבלת תצהיר ומסמכים לבקשות למסלולים

טופס 6- הפניית בקשה אל נותן או גורם נוסף לרישיון או היתר זמני או היתר מזורז מאת רשות הרישוי

טופס 7- היתר זמני או היתר מזורז לפי התקנות

טופס 8- רישיון עסק לפי התקנות

טופס 9- השגה לפי התקנות

טופס דף ראשון לתוכנית הגשה

תצהיר של מבקש רישיון או היתר על התקיימות הוראות הנגישות בעסק

טופס חוות דעת מורשה נגישות

טופס בדיקה עצמית נגישות בעסק

טופס ותצהיר להוצאת פטור נגישות בשל נטל כבד מדי

מדריך להנגשת עסק קטן

טופס פרשה טכנית – בתי אוכל

טבלת אישורים לתוכנית עסק