רוכלות

רוכלות הינה כל עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור,
שלא בתוך מבנה של קבע.

עיסוק ברוכלות ניידת או נייחת חייב ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים.

בנוסף לרישיון העסק נידרש אישור ראש המועצה לפעילות רוכלים בתחום המועצה.

המועצה תוכל לקבוע מדיניות בדבר אזורים בהם לא תותר רוכלות כלל.

מומלץ לברר במחלקת רישוי עסקים מה המגבלות העדכניות לרוכלות בעיר.

מדיניות המועצה היא שלא לאשר רוכלות בכלל ורוכלות מזון בפרט בתחום המועצה למעט באירועים מרכזיים ועפ”י שיקול דעתו של המנהל.

חריגים לכלל האמור לעיל יידונו בנפרד.

להוראות המפרט האחיד “רוכלות מזון” לחץ – כאן.

להוראות המפרט האחיד רוכלות בעיסוק הטעון רישוי לחץ – כאן.

להוראות המפרט האחיד “רוכלות אחרת” לחץ – כאן.

לחוק עזר למועצה מקומית אלפי מנשה (רוכלים), תשמ”ה- 1985 לחץ – כאן.