שילוט חיצוני
  1. מחלקת רישוי עסקים אחראית גם על מתן היתרים להצבת שלטים בעסקים בעיר.
  2. חוק העזר לאלפי מנשה  (מודעות ושלטים), התשמ”ט- 1989 קובע כי אין לתלות שלטים השטח המועצה אלא בהתאם לרישיון מראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון.
  3. לצורך קבלת הרישיון על בעל העסק להגיש בקשה להיתר ולפעול בהתאם לקבוע בהוראות חוק העזר הנ”ל.
  4. לכן, תוכל לשלט את עסקך רק לאחר קבלת היתר כדין ולאחר תשלום האגרה.

לחוק עזר לאלפי מנשה ( מודעות ושלטים), התשמ”ט-1989 לחץ – כאן.

5. בקשה לשילוט העסק תוגש על פי טופס “בקשה להתקנת שלט/מודעה”. לקישור לטופס הגשת בקשה לתליית שלט לעסק לחץ – כאן.

6. תוקפו של רישיון שילוט הוא לשנה ויש לחדשו.