אישור הנדסה לעמידה ב”תכליות דיני התכנון והבניה”
  • במסגרת תהליך הרישוי נדרש אישור ממחלקת הנדסה כי העסק עומד בתכליות דיני תכנון ובנייה (“אישור הנדסה”).
  • כעקרון- עסק צריך לעמוד בהוראות החקיקה הנוגעת לתכנון ובניה החלה ב”אזור”. על העסק להיות תואם את היתרי הבניה שניתנו לבנייתו, ואת השימושים המותרים בנכס לפי אותם היתרים.
  • עסקים הפטורים מאישור בדבר עמידה בדיני תכנון והבנייה הם:
     אירועים המוניים וחד פעמיים ,רוכלות, ירידי מזון חד פעמיים או זמניים, הצבת שולחנות וכיסאות ברחוב, פרגודי חורף, דוכני שווקים זמניים ניידים, דוכני מכירה ברחוב, דוכני מכירה בקניונים במעברים.
  • על פי סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים, ניתן למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה שיקול דעת לאפשר מתן רישיון עסק במקרים מסוימים בהם העסק מצוי במבנה ללא היתר בניה או שהבניה בו שונה או חורגת מהיתר הבניה הקיים.
  • את הבדיקה תערוך מחלקת ההנדסה והוועדה המקומית.
  • החלטת מחלקת ההנדסה תימסר לך על ידי מחלקת רישוי עסקים.

* אם העסק מצוי במבנה שאינו מבנה קבע- ייתכן ויידרש אישור היתר לשימוש חורג במקרקעין.

השגה על סירוב למתן רישיון בשל סירוב הנדסה

השגה על סירוב רשות הרישוי לתת לעסק רישיון בשל אי עמידה בדיני התכנון והבניה תוגש באופן זהה לכל השגה אחרת על החלטות רשות הרישוי וכרוכה בתשלום אגרה.

ההשגה תוגש למנכל”ית המועצה הגב’ אודליה גוטל.

מייל:  OdeliaG@alfe-menashe.muni.il

מה ניתן לעשות אם עסק אינו עומד בדרישות התב”ע וההיתר למבנה

במידה וימצא שהשימוש המבוקש לעסק אינו תואם את דרישות  התוכניות וההיתרים התקפים באלפי מנשה, יהיה על בעל העסק להגיש את הבקשות הנדרשות לקבלת היתרים לשימוש המבוקש במבנה.

מידע תכנוני ניתן לקבל במחלקת הנדסה כמפורט לעיל.

חשוב- קבלת היתרים לשימוש המבוקש בנכס לשם ניהול העסק המבוקש עלולה להיות כרוכה בהוצאות לא מבוטלות ולכן מומלץ לבדוק היתכנות ועלויות לפתיחת העסק המבוקש במחלקת ההנדסה טרם התקשרות לרכישת או שכירת הנכס.