רשות הכבאות וההצלה

לאתר רשות הכבאות וההצלה – רישוי עסקים לחץ – כאן.

כ 180 מתוך 200 סוגי עסקים טעוני רישיון עסק, צריכים לעמוד בתנאי רשות הכבאות וההצלה לשם קבלת הרישיון.

  • כמפורט בצו רישוי עסקים, ביחס לחלק מסוגי עסקים אלו יוגש לרשות הרישוי תצהיר בעל העסק בדבר עמידתו בדרישות, ולא יהיה צורך בקבלת אישור פיזי מרשות הכבאות וההצלה.

* על פי הוראות צו רישוי עסקים, יש לשים לב לחריג לאפשרות לקבל רישיון עסק בתצהיר- עסקך יהיה טעון אישור רשות הכבאות, גם אם בטור הרלוונטי מסומן כי יהיה די בתצהירך אם הוא עונה לאחד הקריטריונים הבאים:

(1) העסק נמצא מתחת לקרקע

(2) העסק נמצא ב”קניון”

(3) העסק נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ”ר,
(4) המבנה בו נמצא העסק משמש לכמה שימושים שונים, אלא אם מתקיימים בעסק כל התנאים הבאים:
א. העסק הטעון רישוי נמצא בקומת קרקע
ב. שטח העסק אינו עולה על 300 מ”ר
ג. העסק אינו מכבסה.
יובהר- מכבסה המצויה במבנה המשמש לכמה שימושים שונים תהיה טעונה אישור כבאות בכל מקרה.

  • במועד הגשת הבקשה לרישיון, רשות הרישוי תנחה אותך האם העסק שלך מצריך אישור רשות הכבאות, ואם כן האם תתקיים בעסק ביקורת ויידרש אישור פיזי של רשות הכיבוי, או שניתן יהיה להסתפק בתצהיר כי אתה מקיים את כל התנאים הנדרשים מרשות הכיבוי לשם קבלת רישיון העסק.
  • רשות רישוי היא זו שתעביר את בקשתך לרישיון לרשות הכבאות, במידה ואישורה נדרש על פי החוק.

לקישור לנהלי הטיפול בבקשה לרישיון ברשות הכבאות לחץ – כאן.

את דרישות הרשות לכבאות אשר אתה נדרש לעמוד בהן בעסקך תוכל לבדוק לפי פריט הרישוי הרשום על טופס אישור הבקשה לקבלת רישיון שקיבלת מהרשות.

מתי ניתן יהיה להסתפק בתצהיר בדבר עמידה בתנאי רשות הכבאות, וכיצד זה מתבצע ?

כאמור, בצו רישוי עסקים מפורטים העסקים שאינם חייבים בביקורת ואישור כיבוי אש אלא הם נדרשים להגיש תצהיר כי הם עומדים בכול הדרישות.

לאחר שווידאת כי הינך ממלא את דרישות הכיבוי המפורטות במפרט הרלוונטי של כיבוי אש, עליך למלא את התצהיר, לחתום עליו בפני עורך דין או רשם בית המשפט ולהגישו לרשות הרישוי.

ללא הגשת תצהיר כאמור, לא ניתן יהיה לקבל רישיון עסק.

לבירור מי חייב בתצהיר כיבוי אש לחץ – כאן.

לטופס תצהיר על ביצוע הנחיות כיבוי אש לחץ – כאן.