נגישות לאנשים עם מוגבלויות

לאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- רישוי עסקים לחץ – כאן.

חוק לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות קובע כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.  מטרת החוק היא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים.  כן נועד החוק לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלא יכולתו (סעיפים 1 ו-2 לחוק).

  • בחוק רישוי עסקים נקבע כי כל עסק החייב בנגישות לאנשים עם מוגבלויות יציג אישור מאת בעלי מקצוע שהוסמכו לכך כי העסק נגיש לאנשים עם מוגבלויות. בעלי המקצוע הם: “מורשה נגישות מתו”ס” (מבנים, תשתיות וסביבה) ו-“מורשה נגישות השירות”.
  • דרישות הנגישות והעסקים החייבים בנגישות מפורטות  בתקנות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות .

יצוין כי על פי הוראות החוק יכול בעל העסק לבקש כי הבדיקה תיערך על ידי מורשה נגישות שהוא עובד המועצה או המועסק על ידי המועצה תמורת תשלום שיקבע בתקנות.
*מאחר וטרם הותקנו התקנות בעניין זה- לא ניתן כיום לערוך בדיקה על ידי המועצה.

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע”ב-2011) לחץ – כאן.

לטופס חו”ד מורשה נגישות לחץ – כאן.

לטופס בדיקה עצמית נגישות בעסק לחץ- כאן.

לטופס ותצהיר להוצאת פטור נגישות בשל נטל כבד מדי לחץ- כאן

למדריך הנגשה לעסק קטן לחץ- כאן