טיפול בחומרים מסוכנים

טיפול בחומרים מסוכנים מחייב את העסקים העוסקים בכך להצטייד בהיתר רעלים מדי שנה מטעם המשרד להגנת הסביבה.
בתהליך הרישוי יקבעו גם התנאים הנדרשים לעסק כדי למנוע סכנה לעובדים ולציבור.

המשרד להגנת הסביבה– היתר רעלים – לחץ כאן.

 

מפעלים שיוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה או היחידה לאיכות הסביבה כ”מפעל מסוכן” כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים, יידרשו להכין תיק מפעל ולעמוד בהוראות הקבועות בתקנות מפעלים מסוכנים:

לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ”ג-1993 לחץ – כאן.

לחוזר מנכ”ל 8/2020 תיק מפעל לחץ – כאן.

פינוי פסולת חומרים מסוכנים תיעשה בהתאם לכל דין לרבות הוראות התקנות הרלוונטיות. הפינוי יעשה לאתר מאושר לכך, ובאחריות בעל העסק.

לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרי מסוכנים) התשנ”א- 1990 לחץ – כאן.

חשוב- יש לשמור בעסק העתק מתעודת המשלוח של פינוי הפסולת.