אילו עסקים נדרשים לרישיון עסק?

לא כל עסק נדרש להוציא רישיון על פי חוק רישוי עסקים. שר הפנים פרסם, על פי סמכותו  בחוק רישוי עסקים,  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע”ג- 2013 (“הצו”), בו מפורטת רשימת כל העסקים החייבים ברישיון עסק לפי חלוקה ל 10 קטגוריות עיקריות:

קבוצה 1- בריאות, רוקחות, קוסמטיקה.

קבוצה 2- דלק ואנרגיה.

קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4- מזון.

קבוצה 5- מים ופסולת.

קבוצה 6- מסחר ושונות

קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8- רכב ותעבורה.

קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.

קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

סוגי העסקים הטעונים רישוי מכונים גם “פריטי רישוי“.

לגבי כל עסק הטעון רישוי ניתן למצוא בצו את הנתונים הבאים:

  1. מספרו ברשימת סוגי העסקים הטעונים רישוי בצו נקרא- “מספר פריט הרישוי”.
  2. שם ותיאור העיסוק הנכלל בפריט הרישוי.
  3. רשימת “נותני האישור”. יש לשים לב כי ביחס לכל פריט רישוי יידרש אישורם של הגורמים, אשר בטור הרלוונטי להם מסומן +.
    על פי הוראות סעיף 6(ד) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגורמים נוספים לשם קבלת אישורם בטרם יינתן לעסק רישיון.
  4. עסקים היכולים לקבל רישיון בהליך מזורז -ראה פרק רישוי דיפרנציאלי. למעבר לפרק לחץ – כאן.
  5. עסקים שחלה לגביהם חובת פרסום “מפרט אחיד”  וכן סימון “נותני האישור” הפטורים מחובת פרסום מפרט אחיד לאותו סוג עסק. במקרה כזה, יש לברר דרישות נותן האישור הרלוונטי באופן פרטני.
  6. לכמה שנים יינתן הרישיון- “תוקף הרישיון”. על פי הוראות סעיף 7א (ג) לחוק, רשות הרישוי רשאית לקבוע תקופת תוקף קצרה יותר מהאמור בצו ובלבד שלא תפחת משנה, אלא אם מדובר בעסק זמני מטבעו.
  7. חוקים נוספים שיש לעמוד בדרישותיהם והמחייבים רישוי נוסף לעסק, בטרם מתן הרישיון. עמידה בתנאי חוקים אלו היא תנאי לקבלת רישיון והם נקראים  “חיקוק אחר”.

לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), תשע”ג- 2013 לחץ – כאן.